Alle leden en vrijwilligers worden van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van KSH.

nieuwjaarsborrel

Deze zal worden gehouden op maandag 25 januariAanvang 20:00 uur in de kantine van KSH op sportterrein 't Hach. Aansluitend volgt de nieuwjaarsreceptie.

 

Agenda 

1. Welkom en inleding door de voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering 2013/2014
3. Presentatie en uitleg palletkachel
4. Financieel jaarverslag 2014/2015
5. Verslag kascommissie en nieuwe benoemingen
6. Bestuurswijziging:
    Aftredend: voorzitter Bennie Temming niet herkiesbaar
    Aftredend: secretaris Miriam Bennink niet herkiesbaar
7. Korte pauze
8. Jaarverslagen afdelingen
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Afsluiting en aansluitend nieuwjaarsborrel

 

 

Algemeen Bestuur KSH

KSH-logo

 

Alle jaarverslagen van de afdelingen zullen voorafgaand aan de vergadering op deze website beschikbaar worden gesteld, zodat deze vooraf kunnen worden ingezien.